Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za gostinsko dejavnost v Ribniškem gradu

Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) objavlja

 Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za gostinsko dejavnost v Ribniškem gradu.

Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (v nadaljevanju: upravljavec) objavlja poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za postavitev začasnega premičnega objekta za izvajanje gostinske dejavnosti na območju ribniškega gradu.

 

 1. Predmet poziva

Odda se cca. 40 m2 prostora za postavitev začasnega premičnega objekta (gostinska stojnica, gostinski jurček) za izvajanje gostinske dejavnosti s ponudbo pijače v času večjih prireditev, in sicer:

– 9. 7. 2021 – Grajski večeri – glasbena prireditev

– 16. 7. 2021 – Grajski večeri – glasbena prireditev

– 20. 8. 2021 – Grajski večeri – glasbena prireditev

– 27. 8. 2021 – Grajski večeri – glasbena prireditev

 

Ocenjuje se, da se bo posameznega dogodka udeležilo okvirno 500 obiskovalcev.

Izbrani ponudnik mora mobilni gostinski objekt postaviti dan pred posamezno prireditvijo in ga odstraniti najkasneje v 24 urah po zaključku prireditve. Postavitev in odstranitev mobilnega gostinskega objekta je strošek ponudnika. Morebiten najem dodatnih površin ali širši obseg poslovanja bo predmet urejanja pogodbe z izbranim ponudnikom z dodatkom.

 

 1. Lokacija

Prostor v Ribniškem gradu, ki se oddaja v najem, se nahaja na naslovu Gallusovo nabrežje 1,  parc. št. 918/1, k.o. 1625 Ribnica in je v lasti Občine Ribnica, do celote. Mikrolokacija, ki se oddaja je razvidna iz priloženega ortofoto posnetka.

 

 1. Pogoji javnega poziva

Prijavitelj (v nadaljevanju izvajalec) z oddajo vloge sprejema naslednje pogoje javnega poziva:

 • Izvajalec si je sam dolžan priskrbeti vse potrebno za nemoteno obratovanje (priklop na elektriko zagotovi upravljalec prostora). Prav tako je dolžan zagotoviti strežno osebje.
 • Izvajalec na mestu postavitve mobilnega objekta ne bo izvajal gradbenih posegov.
 • Izvajalec je odgovoren za nemoten potek priprave in prodaje pijače v skladu s ponudbo, ki jo opredeli v vlogi na poziv.
 • Izvajalec je odgovoren za kakovost ponudbe in storitev.
 • Izvajalec poskrbi za redno čiščenje prodajnega prostora.
 • Izvajalec zagotovi ločeno zbiranje odpadkov, ki jih po zaključku posamezne prireditve tudi odpelje.
 • Izvajalec sam poskrbi za pridobitev vseh dovoljenj za opravljanje gostinske dejavnosti.
 • Izvajalcu ni dovoljeno predvajanje glasbe.
 • Izvajalec zagotovi izvajanje dejavnosti skladno z upoštevanjem vseh navodil za preprečevanje širjenja epidemije Covid-19.
 • Ves čas obratovanja mora izvajalec sodelovati z naročnikom in upoštevati njegova navodila ter upoštevati standarde, ki jih zahteva.

 

 1. Izhodiščna cena

Izhodiščna cena za najem prostora za vse dogodke iz 1. točke tega poziva znaša 1.000,00 EUR in vključuje najem javne površine za postavitev začasnega premičnega objekta cca. 40 m2.

Dogodki iz tega javnega poziva predstavljajo nedeljivo celoto (ponudnik ne more ponuditi ceno za najem le za izbrani dogodek).

Najemnina se plačuje po izstavljenem računu. Upravljalec bo ponudniku izstavil račun v roku 5 dni po zaključenem posameznem dogodku.

 

 1. Varščina

Ob ponudbi, ki mora prispeti na naslov upravljalca do 5. julija 2021 je ponudnik dolžan vplačati 300,00 EUR varščine za resnost ponudbe na TRR: SI56 0130 4600 0000 018, odprt pri UJP območna enota Novo mesto. Varščina se všteje v ceno najema izbranemu ponudniku, neizbranim pa se vrne v roku 5 dni od dneva izbora ponudnika brez obresti. V primeru odpovedi ali nesklenitve pogodbe, izbrani ponudnik ni upravičen do vračila varščine.

 

 1. Upravičeni prijavitelji

Na javni poziv se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe:

 • ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti,
 • ki izpolnjujejo vse pogoje, za opravljanje gostinske dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo,
 • ki likvidno poslujejo in so sposobne poravnati finančne obveznosti, izhajajoče iz najema prostora.

 

 1. Obvezni elementi ponudne
 • vloga s ponujeno ceno in seznamom ponudbe (priloga poziva),
 • dokazilo o plačilu varščine,
 • izpis iz AJPES-a iz katerega je razvidno, da je izvajalec registriran za opravljanje dejavnosti.

 

 1. Merila za izbor

Ponudnik gostinske dejavnosti bo izbran na podlagi naslednjih meril:

 • ponujena skupna višina nadomestila in
 • seznam gostinske ponudbe – dodatno merilo.

 

 1. Obravnava ponudb

Obravnavane bodo pravočasne in popolne ponudbe. Ponudbo, ki ima vse elemente in pomanjkljivo dokumentacijo je možno dopolniti do odpiranja ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene, prijavitelji pa o tem obveščeni; ponudbe prispele po roku bodo neodprte vrnjene naslovniku.

 

 1. Izbor ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo poleg izpolnjevanja vseh  formalnih pogojev javnega poziva ponudil najvišji znesek najemnine. V primeru, da bo prispelo več ponudb z enakim številom točk, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, upoštevalo tudi dodatno merilo (seznam gostinske ponudbe). Ne glede na navedeno lahko upravljavec po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja s ponudniki z namenom doseganja višje cene in kakovosti storitve.

 

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1. Sestavni del pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem je tudi določilo o sankcijah za morebitno kršitev pogodbeno dogovorjenih obveznosti najemnika.

 

 1. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje do 8. julija 2021 skleniti pogodbo o najemu javne površine, s katero se bodo uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z najemom. V kolikor ne pristopi k sklenitvi pogodbe do navedenega roka, se šteje, da je ponudnik umaknil svojo ponudbo, zato lahko upravljavec odda prostor drugemu ponudniku.

Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo površine s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.

 

 1. Dovoljenja za izvajanje dejavnosti

Izbrani ponudnik je dolžan na lastne stroške pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja za urejanje prostora in opravljanje dejavnosti. Bremenijo ga tudi vsi stroški urejanja, obratovanja in izvajanja gostinske dejavnosti.

 

Najemnik je dolžan svojo dejavnost izvajati skladno z zakonodajo in vsemi pogoji, ki so določeni v tem javnem pozivu. Upravljavec izključuje odgovornost iz naslova izvajanja gostinske dejavnosti.

 

 1. Oddaja vloge

Ponudniki naj svojo vlogo z dokazili, starimi največ 3 mesece, pošljejo priporočeno po pošti v zaprti kuverti na naslov: Rokodelski center Ribnica (RCR) s pripisom »Ponudba – najem prostora v ribniškem gradu«, ali oddajo osebno v tajništvu zavoda. Ponudbe morajo prispeti po pošti oz. biti osebno oddane na navedeni naslov najkasneje do 5. julija 2021, do 15. ure.

 

 1. Odpiranje vlog

O izbiri ponudnikov bo odločal Rokodelski center Ribnica (RCR). Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bo obravnavala tričlanska komisija, o izidu bodo ponudniki pravočasno obveščeni. Vloge, ki ne bodo vsebovale obveznih prilog bodo zavržene.

 

 1. Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 031 451 434 ali elektronskega naslova: tomaz.lovsin@rc-ribnica.si – Tomaž Lovšin.

 

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni