Javni razpis za prosto delovno mesto VODJA TRGOVINE

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13-popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 -PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22), Javni zavod Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

VODJA TRGOVINE – M/Ž

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, za polni delovni čas, s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo dela opravljal v prostorih oz. objektih, s katerimi upravlja Javni zavod Rokodelski center Ribnica in na terenu.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo, poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj VI. stopnja izobrazbe,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje enega tujega jezika (opravljen učni program tujega jezika na srednješolskem programu),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • računalniška znanja.

 

Delovno področje:

 

 • finančno vodenje trgovine,
 • urejanje trgovine po delih: muzejski del, geografska označba, spominki in ostale enote,
 • pregled nabave in prodaje artiklov trgovine,
 • analitika turističnih storitev lokalnega vodenja in drugih lokalnih programov,
 • priprava pogodb za posredniško prodajo agencijskih turističnih storitev,
 • pregled in analiza prodajnih ponudb trgovin,
 • sodelovanje pri oblikovanju produktov muzejske trgovine,
 • vodenje blagajne po navodilih računovodstva zavoda,
 • vodenje vseh evidenc trgovine,
 • podajanje osnovnih informacij o muzeju in turistični ponudbi občine,
 • sodelovanje in izvajanje ostalih nalog s področja trženja in turizma: sprejem in usmerjanje obiskovalcev, vodenje statističnih evidenc obiskovalcev, usklajevanje terminov obiskov, posredovanje informacij, organizacija in priprava lokalnih izletov, zbiranje informacij o dogajanju na področju turizma v lokalnem okolju, sodelovanje: z lokalnimi turističnimi ponudniki, sodelovanje z turističnimi in drugimi društvi v lokalnem okolju, sodelovanje pri organizaciji prireditev, organizacija prireditev, priprava promocijskih gradiv in posredovanje le-teh, priprava vabil za dogodke in prireditve ter obveščanje, popularizacija občine Ribnica in njenih turističnih produktov, posredovanje programov slovenske turistične ponudbe lokalni skupnosti,
 • administrativna in ostala dela povezana z delovnim mestom,
 • skrb in nadzor nad delovanjem tehničnih instrumentov v trgovini in delavnicah zavoda,
 • druge naloge in opravila v zvezi z opravljanjem dela na delovnem mestu po nalogu oz. pisni ali ustni odredbi nadrejenega.

 

Prijava na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • vlogo za zaposlitev in življenjepis,
 • spričevalo o končani izobrazbi,
 • navedbo in dokazila o delovnih izkušnjah,
 • morebitna referenčna pisma delodajalcev,
 • potrdila o znanju tujih jezikov,
 • pisno izjavo da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • pisno izjavo da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Rok za prijavo: 8 dni od objave na spletni strani Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica in Zavoda RS za zaposlovanje.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo » Javni razpis – Vodja Trgovine« na naslov Javni zavod Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@rc-ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave, ki ne bodo pravilno označene in bodo prispele prepozno, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za prijavo.

Za informacije o izvedbi javnega razpisa lahko pokličete na telefon 041 952 774 ali pišete na elektronski naslov tajnistvo@rc-ribnica.si.

Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki  se bodo javili na javni natečaj.

 

 

Številka: 11/2022                                                    Javni zavod Rokodelski center Ribnica

Datum: 08.04.2022                                                                   Tina Peček, direktorica

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni