Javni razpis za prosto delovno mesto TURISTIČNI INFORMATOR – M/Ž

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13-popr.47/15-ZZSDT, 33/16 -PZ-F, 52/1615/17-odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22), Javni zavod Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

TURISTIČNI INFORMATOR – M/Ž

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, za polni delovni čas, s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo dela opravljal v prostorih oz. objektih, s katerimi upravlja Javni zavod Rokodelski center Ribnica in na terenu.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo, poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika na višji ravni ter drugega tujega jezika na osnovni ravni,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • računalniška znanja.

 

Delovno področje:

 

 • oblikovanje in posredovanje informativno turističnih storitev,
 • vodenje del in nalog turistično-informacijskega centra,
 • organiziranje in vodenje turistično-informacijskega sistema,
 • vodenje in izvajanje turističnega vodenja,
 • organiziranje, vodenje in izvajanje turističnih programov,
 • vodenje trženja turističnih programov,
 • soorganiziranje in organiziranje turističnih prireditev,
 • vodenje del in nalog recepcije in gotovinskih blagajn v turistično-informacijskem centru in na prireditvah,
 • priprava, vodenje in izvajanje programov na področju turizma,
 • organiziranje, vodenje in izvajanje izobraževalnih in prostočasnih programov,
 • načrtovanje in razvoj turističnih programov in strategije turizma v skladu z načrti in programi občine ustanoviteljice in slovenske strategije turizma,
 • pripravljanje poslovnih programov in poročil za področje turizma,
 • sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za področje turizma, zavoda in občine ustanoviteljice,
 • posredovanje turističnih informacij različnim medijem,
 • obveščanje o dogodkih,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov aktov zavoda, ki se navezujejo na turizem,
 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki programov turizma,
 • sodelovanje z različnimi lokalnimi društvi, TIC-i Slovenije, turističnimi društvi Slovenije, zavodi s področja turizma v Sloveniji, Slovensko turistično organizacijo,
 • operativno usklajevanje dela pri izvajanju programov med delovnimi enotami v zavodu, društvi in drugimi organizacijami in uporabniki storitev turizma,
 • pripravljanje vlog in dokumentacije za prijave na razpise ter priprava javnih razpisov iz področja turizma,
 • sodelovanje pri izvajanju strokovnega dela,
 • priprava, izvajanje in udeleževanje na strokovnih srečanjih in izobraževanjih,
 • nadziranje vsebinskih in finančnih projektov na področju turizma,
 • opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo splošni akti, letni program in sklepi sveta zavoda ter občine ustanoviteljice,
 • druge naloge in opravila v zvezi z opravljanjem dela na delovnem mestu po nalogu oz. pisni ali ustni odredbi direktorja.

Prijava na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • vlogo za zaposlitev in življenjepis,
 • spričevalo o končani izobrazbi,
 • navedbo in dokazila o delovnih izkušnjah,
 • morebitna referenčna pisma delodajalcev,
 • potrdila o znanju tujih jezikov,
 • pisno izjavo da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • pisno izjavo da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Rok za prijavo: 8 dni od objave na spletni strani Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica in Zavoda RS za zaposlovanje.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis– Turistični informator« na naslov Javni zavod Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@rc-ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave, ki ne bodo pravilno označene in bodo prispele prepozno, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za prijavo.

Za informacije o izvedbi javnega razpisa lahko pokličete na telefon 041 952 774 ali pišete na elektronski naslov tajnistvo@rc-ribnica.si.

Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki  se bodo javili na javni natečaj.

 

Številka: 10/2022                                                    Javni zavod Rokodelski center Ribnica

Datum: 08.04.2022                                                                   Tina Peček, direktorica

javni razpis za prosto delovno mesto TURISTIČNI INFORMATOR -M/Ž

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni