JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ROKODELSKI CENTER RIBNICA

Številka: 5/2021 Datum: 04.01.2022

 

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega  interesa  za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 — uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 — ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: UI- 104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: Ul- 34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in v skladu z 12. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica — zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/10, 47/11, 49/13 in 54/2020) objavlja Javni zavod Rokodelski center Ribnica — zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (v nadaljevanju: javni zavod)

 

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ROKODELSKI CENTER RIBNICA

 

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

  • najmanj univerzitetna izobrazba ali druga bolonjska stopnja izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri,
  • najmanj sedem let delovnih izkušenj, poznavanje strokovnega področja zavoda,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje drugega svetovnega jezika,
  • vodstvene in organizacijske sposobnosti.

 

Kandidati za direktorja morajo ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

Izbrani kandidat bo imenovan na delovno mesto za mandatno obdobje petih let, s polnim delovnim časom.

 

Prijava mora vsebovati:

  1. življenjepis;
  2. fotokopijo potrdila o izobrazbi, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj poznavanja strokovnega področja dela ter sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
  4. program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje;
  5. izjavo kandidata o aktivnem znanju slovenščine, aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika in pasivnem znanju drugega svetovnega jezika

 

Kandidati morajo vložiti prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis za direktorja RCR« na naslov Rokodelski center Ribnica (RCR), Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica in sicer  najkasneje do 26. 1. 2022. Če je prijava  poslana  po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@rc-ribnica.si  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

 

Direktorja imenuje ustanovitelj javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta zavoda. Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene svet zavoda z direktorjem pogodbo o zaposlitvi. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas petih let. lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega razpisa dobite vsak delovni dan na tel. 041 952 774 od 9. do 14.ure.

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Javni zavod Rokodelski center Ribnica

Iztok Mihelič, predsednik Sveta zavoda

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni