JAVNI POZIV ZA ODDAJO PROSTORA V RIBNIŠKEM GRADU ZA NAMEN GOSTINSKE DEJAVNOSTI

Javni zavod Rokodelski center Ribnica

Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica

 

JAVNI POZIV

ZA ODDAJO PROSTORA V RIBNIŠKEM GRADU ZA NAMEN GOSTINSKE DEJAVNOSTI

 

 1. PREDMET JAVNEGA POVABILA

Predmet tega javnega povabila, ki ga razpisuje Javni zavod Rokodelski center Ribnica (v nadaljevanju: upravljalec), je oddaja prostora za namen gostinske dejavnosti  v objektu Ribniški grad:

–          notranji prostori za delovanje v izmeri 57,35 m2

–          kuhinja v izmeri 9,75 m2

–          WC v izmeri 4,50 m2

v skupni izmeri 71,60 m2.

Na voljo je tudi letni vrt.

Prostor v Ribniškem gradu, ki se oddaja v najem, se nahaja na naslovu Gallusovo nabrežje 1,  parc. št. 918/1, k.o. 1625 Ribnica in je v lasti Občine Ribnica, do celote.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA

Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti na območju Republike Slovenije.

Vsak ponudnik se lahko prijavi le z eno ponudbo. Ponudnik je dolžan pri pripravi upoštevati vse pogoje, navedene v javnem pozivu. V kolikor ponudnik ne bo izpolnil katerega izmed navedenih pogojev, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

 

 1. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik mora glede uporabe objekta upoštevati navodila upravljavca, pravila varovanja in požarni red objekta Ribniški grad.

Uporabnik je odgovoren za spoštovanje veljavne zakonodaje s področja davčnih obveznosti, opravljanja gospodarske dejavnosti, delovnega prava ter odlokov občine Ribnica, ki urejajo delovanje upravljavca.

Uporabnik mora zagotoviti, da obiskovalci gostinskega lokala in zaposleni uporabljajo sanitarije Ribniškega gradu, ki so namenjeni obiskovalcem.

Uporabnik mora v morebitni promociji lokala, ki ga vzame v najem, uporabiti ime objekta »Muzej Ribnica« in »Rokodelski center Ribnica« ter logotip objekta.

Uporabnik mora zagotoviti, da bo lokal obratoval:

–                     od ponedeljka do petka – od 8. do 22. ure

–                     v soboto – od 9. do 22. ure

–                     ob nedeljah in praznikih – od 9. do 22. ure

–                     v času javnih prireditev, sejmov, drugih dogodkov – po navodilih in v dogovoru z upravljavcem.

Uporabnik je dolžan opremiti in usposobiti prostor za obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo uporabnik postavil v prostor, je njegova last.

Uporabnik je dolžan na svoje stroške skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici gostinskega prostora in vrta, kot v prostoru samem ter vzdrževati in servisirati celoten predmet uporabe in izvajati popravila, ki so posledica normalne rabe.

Uporabnik je dolžan zagotoviti in kriti stroške tiska cenikov, publikacij in promocijskega materiala lokala. V vseh tiskanih gradivih je obvezna objava logotipa »Muzej Ribnica« in »Rokodelski center Ribnica«.

Uporabnik je dolžan spoštovati kulturnovarstvene pogoje in pridobiti soglasje.

Uporabnik soglaša, da se lokal oddaja po sistemu videno-najeto.

Uporabnik je dolžan zagotoviti za delo v lokalu strokovno usposobljene delavce. Uporabnik je dolžan ločevati odpadke in jih odnašati na zbirno mesto Ribniški grad.

Uporabnik ne bo imel pravice oddati poslovni prostor v podnajem.

Uporabnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

Uporabnik bo moral pričeti z dejavnostjo najkasneje v 15 dneh od dneva prevzema poslovnega prostora, če ne bo drugače dogovorjeno.

Pogodba o oddaji v najem se lahko v nebistvenih sestavinah spremeni s soglasjem obeh strank pogodbe.

Uporabnik se zavezuje, da bo v poslovnem prostoru, ki je predmet te pogodbe, opravljal gostinsko dejavnost na kakovostni ravni, ob spoštovanju in upoštevanju značaja in programa Ribniškega gradu ter, da bo temu prilagodil koncept lokala.

Uporabnik omogoči brezplačen WI-FI za zaposlene in obiskovalce lokala.

Ponudba lokala je prednostno namenjena obiskovalcem in izvajalcem kulturnih prireditev Rokodelskega centra Ribnica. Uporabnik izvaja velikosti lokala ustrezno gostinsko dejavnost, v primerih množičnejših prireditev v objektu pa mora biti vsestransko sposoben izvajati dejavnost v širšem obsegu in z dodatnimi storitvami.

Uporabnik je dolžan zagotoviti gostinsko ponudbo z vidika kulture na visoki ravni, prepoznavno in privlačno ter primerno prostoru in urbanemu okolju.

 

 1. OBVEZNOSTI UPRALJAVCA

Upravljavec uporabniku zagotavlja:

–       plačilo obratovalnih stroškov gostinskega lokala v objektu (elektrika, voda, ogrevanje);

–       odvoz odpadkov iz zbirnega mesta;

–       plačilo nadomestila kolektivnim organizacijam za upravljanje z materialnimi avtorskimi pravicami.

 

 1. VIŠINA NAJEMNINE IN ČAS TRAJANJA UPORABE

Z zbranim ponudnikom se bo pogodba o najemu sklenila za nedoločen čas.

Višina najemnine bo določena na podlagi ponudbe izbranega ponudnika. Izhodiščna ponudbena najemnina za prvo leto znaša 250 EUR mesečno (neto, brez DDV), za drugo in nadaljnja leta pa najmanj 350 EUR mesečno (neto, brez DDV).

Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega poziva ponudi najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najkvalitetnejšo gostinsko ponudbo.

Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, ki odpadejo na predmetne poslovne prostore (stroške ogrevanja, stroške za vodo in kanalščino, stroške porabljene elektrike in priključne moči, stroške telefona v lokalu, ostale stroške, povezane z uporabo poslovnih prostorov, stroške zavarovanja opreme, stroške čiščenja greznice), stroške beljenja prostorov, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

Najemnina se prične zaračunavati z dnem podpisa pogodbe.

Uporabnik je dolžan najemnino na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec upravljavcu nakazati do 15. v tekočem mesecu, pri čemer ima upravljavec pravico do ugovora na izračun, ki pa ne zadrži obveznosti izvršitve plačila.

Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini ene ponujene mesečne najemnine na račun Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica št. 0130-46000000018, sklic »00 plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – gostinski namen«. Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

 

 1. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

 

Ponudnik mora svojo ponudbo podati na obrazcu, ki je priloga tega poziva. Ponudbi je potrebno priložiti tudi vse dokumente, ki so zahtevani in so navedeni na obrazcu.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu javnega zavoda ali na spletni strani Rokodelskega centra Ribnica http://www.rokodelskicenter-ribnica.si/.

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik v tem pozivu določenem roku predložil vse potrebne dokumente na predpisan način in na predpisanih obrazcih.

Kot neprimerna se bo štela ponudba, ki ne bo posredovana na predpisanem obrazcu in ki ji ne bo priložena zahtevana dokumentacija. Neprimerna ponudba se izloči iz nadaljnjega postopka.

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene in se jih ne bo obravnavalo.

 

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

–       pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali

–       opravi z najugodnejšim ponudnikom dodatna pogajanja ali

–       opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

 

Ponudniki morajo ponudbi priložiti vsebino programa, ki bo potekal v poslovnem prostoru in kratko predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika, kar vključuje tudi reference.

 

 1. MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA

Ponudnik bo izbran na podlagi naslednjih meril:

 1. Mesečna najemnina – do največ 30 točk
 2. Reference ponudnika – do največ 30 točk
 3. Vizija – do največ 40 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk.

Razpisna komisija upravljavca bo ponudbe pregledala in ocenila v skladu z gornjimi merili.

Pri merilu I. bo največje število točk prejel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino, ostali ponudniki pa sorazmerni delež po točkah.

 

Ponudnik mora imeti izkušnje v gostinstvu, ki jih izkaže z referencami. Oceno oz. število točk za reference ponudnika bo komisija določila na podlagi ponudbi priloženih pisnih referenc in programa delovanja lokala v Ribniškem gradu. Program delovanja se bo ocenjeval po kriterijih:

–          vsebina ponudbe v prostoru, ki se oddaja v najem,

–          ciljna skupina uporabnikov prostora,

–          popestritev prostora in kulturna umestitev ponudbe.

 

Pri merilu III. bo največje število točk prejel ponudnik, ki bo najbolj celovito predstavil vizijo prostora.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje sodelovanja na razpisu ter imel najvišji seštevek točk po vseh treh merilih.

 

 1. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

 

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo pričela z odpiranjem ponudb predvidoma 17.4.2018 .

Razpisna komisija, bo ponudnike obvestila o izboru oz. načinu napredovanja postopka v 15 dneh od dne odpiranja ponudb, pri čemer si upravljavec pridržuje pravico do podaljšanja roka.

 

 1. ROK IN NAČIN ZA ODDAJO PONUDBE

 

V postopku izbire ponudnika bodo upoštevane samo ponudbe v pisni obliki, v zaprti kuverti, označene z »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala Ribniški grad«, ki bodo na naslov Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica prispele ali bile oddane s priporočeno pošto – najkasneje do 16.4.2018. Ovojnica mora biti zapečatena. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Pogodbe bo odprla komisija upravljavca po preteku razpisanega roka. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po roku za oddajo komisija ne bo obravnavala. Ponudbe morajo biti oddane v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti veljavna 120 dni od datuma podpisa le-te.

 

 1. INFORMACIJE IN OGLED PROSTOROV

 

Ogled prostora in dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite v delovnem času Rokodelskega centra Ribnica pri Poloni Grm Rigler na telefon 031 664 535.

 

Ribnica, 20.3.2018

 

Javni zavod Rokodelski center Ribnica

Direktorica

Polona Grm Rigler

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni