Finančnik

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO- FINANČNIK

 

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC- FINANČNIK VII/2

Javni zavod Rokodelski center Ribnica razpisuje prosto delovno mesto za samostojnega strokovnega sodelavca na področju financ. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim obdobjem. Delo bo potekalo v prostorih Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica.

Pogoji za zaposlitev:

 • univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem oz. druga bolonjska stopnja,
 • 4 leta delovnih izkušenj,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikativnost,
 • znanje enega tujega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije.

Delovno področje:

 • vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadzor nad na področju celotnih financ javnega zavoda,
 • priprava letnega in dolgoročnega načrta izvajanja notranjih revizij in sodelovanje z zunanjimi in notranjimi revizorji,
 • oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • priprava in nadzor izvajanja finančnega načrta in skrb za finance javnega zavoda,
 • priprava in nadzor finančnih poročil in zaključnega računa,
 • vzpostavljanje in nadzor nad uvedenimi notranjimi kontrolami,
 • nadzor nad implementacijo priporočil izvedenih notranjih revizij in spremljanje izvajanja revizijskih poročil,
 • knjiženje in vodenje poslovnih knjig,
 • izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije,
 • priprava računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij oz. sestavljanje zaključnega računa zavoda,
 • priprava in sodelovanje pri razvojnih programih javnega zavoda,
 • nadzor nad spremljanjem rednega poslovanja javnega zavoda,
 • sodelovanje z drugimi službami pri pripravi in izvrševanju finančnega načrta ter priprava pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskih uporabnikov upoštevajoč veljavne predpise,
 • spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen s pristojnosti javnega zavoda in dajanje mnenj k oblikovanju cen storitev,
 • priprava in nadzor nad izvrševanjem pogodb s finančno obveznostjo,
 • priprava in nadzor nad finančnim pregledom pogodb, naročil in drugih aktov javnega zavoda, ki imajo finančne posledice,
 • pomoč pri pripravi splošnih aktov in internih navodil s področja javnih financ,
 • sodelovanje z nadzornimi institucijami,
 • sodelovanje pri javnih razpisih,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
 • spremljanje veljavnih predpisov in predlaganje sprememb poslovanja v skladu s spremembami predpisov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • druge naloge in opravila v zvezi z opravljanjem dela na delovnem mestu po nalogu oz. pisni ali ustni odredbi nadrejenega.

Prijava na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • vlogo za zaposlitev in življenjepis,
 • spričevalo o končani izobrazbi,
 • navedbo in dokazila o delovnih izkušnjah,
 • morebitna referenčna pisma delodajalcev,
 • potrdila o znanju tujih jezikov,
 • pisno izjavo da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • pisno izjavo da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Rok za prijavo: Kandidati prijavo lahko oddajo do vključno 29.2.2024.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis– Finančnik« na naslov Javni zavod Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@rc-ribnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave, ki bodo prispele prepozno, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za prijavo.

Za informacije o izvedbi javnega razpisa lahko pokličete na telefon 041 952 774 ali pišete na elektronski naslov tajnistvo@rc-ribnica.si.

Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki  se bodo javili na javni natečaj.

 

 

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni